Sunday, May 27, 2007

127 - Mirumo (Nintendo Game Boy Advance)

- Game title: Wagamama Fairy Mirumo de Pon! Nazo no Kagi to Shinjitsu no Tobir
- Support: Nintendo Game Boy Advance
- Country: Japan
- Year: 2004
- Publisher: Konami
- Genre: Adventure

Introduction screenshot:Game screenshot:Game artwork:- Original work: Mirumo
- Type: Japanese manga
- Status: 12 volumes
- Author: Hiromu Shinozuka

No comments: