Sunday, June 03, 2007

158 - Keiji (Nintendo Super Famicom)

- Game title: Hana no Keiji - Kumo no Kanata ni
- Support: Nintendo Super Famicom (Super NES)
- Country: Japan
- Year: 1994
- Publisher: Yojigen
- Genre: Adventure

Introduction screenshot:Game screenshot:Game artwork:- Original work: Keiji
- Type: Japanese manga
- Status: 18 volumes
- Author: Keiichiro Ryu & Tetsuo Hara

No comments: