Sunday, October 14, 2007

720 - Tsuyoshi Shikkari Shinasai (Nintendo Super Famicom)

- Game title: Tsuyoshi Shikkari Shinasai - Taisen Puzzle-dama
- Support: Nintendo Super Famicom (Super NES)
- Country: Japan
- Year: 1994
- Publisher: Konami
- Genre: Puzzle

Introduction screenshot:Game screenshot:Game artwork:- Original work: Tsuyoshi Shikkari Shinasai
- Type: Japanese anime
- Status: 112 episodes (TV Series)

No comments: