Sunday, November 11, 2007

775 - Kakuto Ryori Densetsu Bistro Recipe (Nintendo Game Boy Color)

- Game title: Kakuto Ryori Densetsu Bistro Recipe - Kettou Bistgarm Hen
- Support: Nintendo Game Boy Color
- Country: Japan
- Year: 1999
- Publisher: Banpresto
- Genre: RPG

Introduction screenshot:Game screenshot:Game artwork:- Original work: Kakuto Ryori Densetsu Bistro Recipe
- Type: Japanese manga
- Author: Naoto Tsushima

No comments: