Sunday, March 09, 2008

1113 - Onmyou Taisenki (Nintendo Game Boy Advance)

- Game title: Onmyou Taisenki - Zeroshiki
- Support: Nintendo Game Boy Advance
- Country: Japan
- Year: 2004
- Publisher: Bandai
- Genre: Adventure

Introduction screenshot:Game screenshot:Game artwork:- Original work: Onmyou Taisenki
- Type: Japanese manga
- Status: 3 volumes
- Author: Hiroyuki Kaido & Yoshihiko Tomizawa

No comments: