Wednesday, November 23, 2011

2229 - Shigeru Mizuki (Nintendo Super Famicom)

- Game title: Mizuki Shigeru no Youkai Hyakkiyakou
- Support: Nintendo Super Famicom (Super NES)
- Country: Japan
- Year: 1995
- Publisher: KSS
- Genre: Board game

Introduction screenshot:Game screenshot:Game artwork:- Manga artist: Shigeru Mizuki

No comments: