Monday, December 05, 2011

2240 - Shigeru Mizuki (Nintendo Game Boy Color)

- Game title: Mizuki Shigeru no Shin Youkaiden
- Support: Nintendo Game Boy Color
- Country: Japan
- Year: 2001
- Publisher: Prime System
- Genre: RPG

Introduction screenshot:Game screenshot:Game artwork:- Manga artist: Shigeru Mizuki

No comments: