Wednesday, April 11, 2012

2396 - Utsurun Desu. (Nintendo Famicom)

- Game title: Utsurun Desu. - Kawauso Hawaii e Iku
- Support: Nintendo Famicom (NES)
- Country: Japan
- Year: 1991
- Publisher: Takara
- Genre: Platform

Introduction screenshot:Game screenshot:Game artwork:- Original work: Utsurun Desu.
- Type: Japanese manga
- Status: 5 volumes
- Author: Sensha Yoshida

No comments: