Saturday, April 14, 2012

2414 - Sutobasu Yarou Shou (Nintendo Super Famicom)

- Game title: Sutobasu Yarou Shou
- Support: Nintendo Super Famicom (Super NES)
- Country: Japan
- Year: 1994
- Publisher: B-AI
- Genre: Basketball

Introduction screenshot:Game screenshot:Game artwork:- Original work: Sutobasu Yarou Shou
- Type: Japanese manga
- Author: Koji Kousaka

No comments: